Polityka Prywatności 

Administratorem strony jest DRAST Company ul. Kościuszki 10 lok. 1. NIP 6391708863, REGON 140622351.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE polityki.
Jako firma dbamy o Twoją prywatność, jak i szanujemy Twój czas. Przygotowaliśmy zatem skróconą wersję najważniejszych kwestii związanych z ochroną prywatności.
 • Nawiązując współpracę, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane jedynie z naszą działalnością.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, w tym czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook, wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na to czy nie.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, video firmy Google wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google dotyczących usługi Google. W ramach ustawień plików cookies możesz zdecydować, wyrażasz zgodę na to czy nie.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.


Poniżej znajdziesz szczegółowe zapisy naszej Polityki Prywatności.

Dane osobowe.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie dla każdego z celu przetwarzania tych danych.

Uprawnienia.
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.


Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych. Jednak jedno z powyższych uprawnień przysługuje Ci zawsze - w przypadku uznania, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pamiętaj, że zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu wystarczy, że wyślesz do nas wiadomość na adres biuro@drast.pl Podany adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Wykaz powierzeń.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. OVH – w celu przechowywania danych osobowych na serwerach,
2. Mailchimp – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
3. MpFirma – w celu korzystania z programów księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem danych wtedy, gdy wystawiamy fakturę,
4. Agnieszka Wróblewska - w celu korzystania z usług księgowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA


Newsletter.
Zapisując się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne.
Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci korespondencji drogą elektroniczną, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do usługi newslettera. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Mailchimp.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy.
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy. W treści wiadomości mogą zostać zawarte inne dane osobowe.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane celem kontaktu zwrotnego z Tobą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoja zgoda wynika z faktu zainicjowania kontaktu z nami. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Zamówienia
Składając zamówienie, należy podać dane niezbędne do jego realizacji. Podanie danych jest dobrowolne, acz niezbędne do złożenia zamówienia. 
Dane przekazane w formularzu zamówienia, przetwarzane będą w celu jego realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia ich w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu MpFirma. Zamówienia mogą być również rejestrowane w naszych wewnętrznych bazach danych w celach archiwalnych i statystycznych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. 
W przypadku danych w zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych.
Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Reklamacje i odstąpienie od umowy. 
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. 
W przypadku tych danych nie masz możliwości sprostowania. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń możesz sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszych baz.

Ciasteczka - Cookies
Tutaj dowiesz się więcej o technologi COOKIES, której używamy w naszym serwisie.

 
Informujemy, iż nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ul. Kościuszki 10 lok. 1, 05-500 Piaseczno, Poland
Nasze usługi:
IT Consultancy
Cyber Security
Custom Software
Integrations
E-commerce
Cloud Computing
Firma:
Zespół
Blog
Zrealizowane projekty
Rekrutacja
Marki:
DRAST Company 
DRAST IT Solutions
DRAST Web Studio
DRAST Hosting
© 2006 - 2022 DRAST Company
menuchevron-downcross-circle